Di Lorenzo, Giorgio, and Luigi Mazzone. 2023. “Editorial”. Journal of Psychopathology 29 (1/2). Pisa, Italy. https://doi.org/10.36148/2284-0249-N318.